Regulamin

Regulamin Platformy B2B

Dział I. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem serwisu internetowego, działającego pod adresem pl-safety.rubix.com, zwanego dalej „Platformą B2B", jest ROBOD S.A. z siedzibą w Gdańsku (zwana dalej również „Spółką"), ul. Trakt św. Wojciecha 223/225; NIP: 583-25-63-839; REGON 191674888; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 000073498 o kapitale zakładowym w wysokości 5 573 200 zł. Adres e-mail: B2B@robod.pl. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy. Platforma B2B prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia na Platformie B2B mogą składać przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego będący klientami ROBOD S.A., którzy posiadają konto w systemie ERP administrowanym przez ROBOD S.A. Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą zawierający umowy bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą mogą składać zamówienia poprzez Platformę B2B wyłącznie, gdy z ich treści wynika, że posiadają one dla tych osób charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej  działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o „Kliencie” należy przez to rozumieć podmioty wskazane w pkt. 2 powyżej, które zawarły lub mają zamiar zawarcia ze Spółką umowy o sprzedaż produktów za pośrednictwem Platformy B2B.
 4. Jeśli postanowienia umów handlowych łączących Klienta oraz ROBOD S.A. zawierają inne warunki sprzedaży (w szczególności w zakresie cen, kosztów dostawy oraz reklamacji) niż określone w niniejszym Regulaminie, wiążące dla Stron są postanowienia zawartych umów, które mają pierwszeństwo nad postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Platforma B2B zastrzega sobie prawo do:
  - zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie w ciągu dnia,
  - wycofania poszczególnych produktów z oferty
  - wprowadzania nowych towarów do oferty
  -
  przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.
 6. Do wszelkich kwestii związanych z realizacją niniejszego Regulaminu oraz umów sprzedaży mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 7. Korzystając z Platformy B2B Klient akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

Dział II. Oferta

 1. Przedmiotem działalności Platformy B2B jest sprzedaż odzieży, środków ochrony indywidualnej, artykułów BHP oraz artykułów utrzymania ruchu (narzędzia, części zamienne itd.) których spis wraz z podaniem ich cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej Platformy B2B.
 2. Przy wskazaniu cen zostały zawarte ich wartości netto jak i brutto (zawierające podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami) w złotych polskich. Ceny produktów nie zawierają kosztów wysyłki.
 3. Platforma B2B zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym fakcie Klienta, z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. Do korzystania z Platformy B2B niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta na Platformie oraz aktywnego konta w systemie ERP.
 5. Zawartość Platformy B2B stanowi informację handlową i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66¹ Kodeksu Cywilnego. Zawartość Platformy B2B stanowi jedynie zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Dowodem zakupu na Platformie B2B jest faktura VAT, która zostanie doręczona Klientowi za pośrednictwem Platformy, wiadomości e-mail lub tradycyjnie. Klient korzystając z Platformy B2B wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji.

Dział III. Rejestracja

 1. W celu dokonania zakupów na Platformie B2B należy utworzyć konta użytkownika na Platformie B2B korzystając z linku aktywacyjnego wysłanego na adres mailowy Klienta. W celu utworzenia konta niezbędne jest przekazanie danych Klienta oraz danych kontaktowych osób odpowiedzialnych za składanie zamówień oraz kontakt (imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu).
 2. Utworzenie aktywnego konta na platformie B2B upoważnia do zapoznania się z cenami, a także otrzymywania bieżących informacji o nowościach i promocjach oferowanych przez Platformę B2B.

Dział IV. Logowanie

 1. W celu złożenia zamówienia należy zalogować się poprzez podanie hasła dostępu oraz loginu wskazanego podczas rejestracji.

logowanie

 1. W przypadku utraty hasła dostępu i loginu, należy w zakładce „Zaloguj" wybrać opcję „Zapomniałe(aś) hasła" oraz wpisać adres e-mail, który został podany podczas rejestracji. Hasło dostępu oraz login zostaną przesłane na podany adres e-mail.
 2. Klient jest zobowiązany do nie przekazywania hasła dostępu i loginu do sklepu internetowego osobom trzecim. ROBOD S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta, związane z przekazaniem przez niego powyższych danych osobom trzecim.

Dział V. Zamówienia

 1. Zamówienia na Platformie B2B składać można 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, korzystając z witryny internetowej
  pl-safety.rubix.com, po uprzednim zalogowaniu się Klienta. Do złożenia zamówienia niezbędne jest uprzednie zaznaczenie przez Klienta:
  1. pola oznaczającego potwierdzenie zapoznania się i akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu oraz informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych,
  2. pola oznaczającego potwierdzenie złożonego zamówienia, w tym akceptację ceny sprzedaży zamówionego towaru wraz z wymaganymi kosztami dostawy.
 2. Zamówienia złożone w dni robocze do godz. 12:00 są rozpatrywane tego samego dnia roboczego.
 3. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 4. W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem ze względu na błędny numer telefonu lub nieprawidłowy adres e-mail zamówienie może zostać anulowane.
 5. Platforma B2B zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie wypełnionego zamówienia.
 6. Platforma B2B automatycznie potwierdza złożenie zamówienia przez Klienta.
 7. Aktualne ceny dotyczące zamawianych towarów potwierdzane są drogą elektroniczną przez administratora Platformy B2B – w momencie poinformowania Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. W przypadku, gdyby cena za dany towar na stronie Platformy B2B różniła się od ceny przesłanej drogą elektroniczną, Klient ma prawo do anulowania części lub całego zamówienia, w terminie 24 godzin. Brak anulowania oznacza akceptację zmówienia.
 8. Anulowanie zamówienia nie jest możliwe w sytuacji, gdy towar został wysłany już do Klienta lub dotyczy on odzieży oznakowanej (nadrukiem, haftem itp.) lub nietypowej (np. szytej na miarę lub w nietypowych kolorach).
 9. Zamówienie złożone drogą elektroniczną zostanie dostarczone do Klienta do 15 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Platformy B2B. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 10. ROBOD S.A. zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia bez podawania przyczyny. W przypadku anulowania zamówienia ROBOD S.A. nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

Dział VI. Warunki dostawy

 1. Towar dostarczany jest wraz z wymaganym dowodem zakupu (dokument WZ). Faktura VAT zostanie doręczona Klientowi zgodnie z postanowieniami Działu II pkt 6 Regulaminu.
 2. Koszty transportu i spedycji dotyczą dostaw wyłącznie na terenie Polski i są zgodne z poniższą tabelą:      

Wartość zamówienia

Kwota netto [zł]

Kwota brutto [zł]

Uwagi

0.00-300.00 zł

15 zł netto

18.45 zł brutto

 

 

ponad 300.00 zł netto

 

 

koszty transportu pokrywa ROBOD S.A.

 1. Koszty transportu i spedycji są doliczane do łącznej kwoty do zapłaty, w wysokości zależnej od wartości netto zamówienia, zgodnie z tabelą, o której mowa w pkt 2. ROBOD S.A. zastrzega sobie prawo dostarczenia zamówienia w częściach.
 2. Zamówiony towar jest wysyłany firmą kurierską. Nie wysyłamy towaru Pocztą Polską. Istnieje możliwość odbioru osobistego towaru w punkcie odbioru – w określonym przez ROBOD S.A. terminie.
 3. Podczas odbioru towaru Klient jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia czy opakowanie nie jest naruszone i czy jego stan nie budzi zastrzeżeń. Paczka powinna być oklejona taśmami firmowymi ROBOD S.A. i taśmy te nie powinny być uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uchybień bądź braków w dostawie (ilość otrzymanego towaru nie jest zgodna z ilością podaną na dowodzie zakupu), Klient powinien spisać z pracownikiem firmy kurierskiej protokół szkody, który będzie zawierał: datę, godzinę doręczenia, opis uszkodzeń lub braków, podpis kuriera i osoby odbierającej. Protokół należy przesłać niezwłocznie do siedziby ROBOD S.A. oraz skontaktować się z administratorem Platformy B2B (tel. 662721335, 600921550).
 4. Klient zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z wybraną formą płatności. Klient może odmówić odbioru zamówionego towaru jedynie w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru przesyłki jej uszkodzenia zgodnie z pkt 5.
 5. Podanie za pośrednictwem Platformy B2B przewidywanego terminu dostawy ma charakter informacyjny i może ulec zmianie. ROBOD S.A. nie ponosi odpowiedzialność za dostawę zamówienia w późniejszym terminie.
 6. Wszelkie ryzyka związane z towarami (w tym ryzyko utraty, uszkodzenia lub ubytku) przechodzą na Klienta z chwilą wydania przez ROBOD S.A. towaru przewoźnikowi lub spedytorowi lub odebrania towaru z magazynu ROBOD S.A. przez Klienta.

Dział VII. Płatności

      1. Płatności dotyczące zamówionych towarów mogą być dokonywane w następującej formie:

      a. Przelew z odroczonym terminem płatności (nr konta bankowego: BRE Bank S.A. O/Gdańsk
          Nr 16 1140 1065 0000 3885 1300 1001) - tylko dla Klientów, którym ROBOD S.A. wcześniej potwierdziła możliwość zapłaty przelewem o odroczonym terminie płatności.

Dział VIII. Reklamacje i gwarancje

      1. Reklamacjom podlegają jedynie towary objęte gwarancją producenta – gdy producent udzieli takiej gwarancji. ROBOD S.A. nie udziela gwarancji jako sprzedawca.
      2. ROBOD S.A. wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do Klientów Platformy B2B.
      3. Sposób i termin realizacji uprawnienia z tytułu gwarancji określają dokumenty gwarancyjne producenta.
      4. Jeżeli w otrzymanym towarze zostaną stwierdzone wady ukryte, przed odesłaniem tego towaru, należy skontaktować się z administratorem Platformy B2B, w celu ustalenia szczegółów oraz przesłać pisemne zgłoszenie reklamacji na adres ROBOD S.A.: Trakt św. Wojciecha 223/225, 80-017 Gdańsk./skan B2B@robod.pl w tytule ZGŁOSZENIE REKLAMACJI
      5. Reklamacji nie podlegają m.in.:
      a. towary, w których następuje naturalne zużycie - gdy reklamacja dotyczy takiego zużycia,
      b. towary posiadające wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (np. rozdarcia, przecięcia itp.) oraz powstałe z braku lub niewłaściwej konserwacji;
     c. towary ze względu na subiektywne odczucie o brak wygody lub komfortu kupionych towarów (m.in. obuwia, odzieży, rękawic, półmasek i masek itp.).
     6. Reklamowany towar powinien być czysty, suchy i wywietrzony. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji.
     7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego towaru do siedziby ROBOD S.A.
     8. Podczas informowania o decyzji odnośnie złożonej reklamacji, administrator Platformy B2B ustali sposób i miejsce odesłania towaru poreklamacyjnego. Koszty związane z niezasadną reklamacją ponosi Klient.

Dział IX. Uwagi końcowe.

 1. Każdorazowa zmiana niniejszego Regulaminu, jak i zmiany w ofercie Platformy B2B (w tym zawarte w niej informacje, opisy, ceny oraz zdjęcia) zostaną uwidocznione na stronie internetowej Platformy B2B. Kolejne zamówienie będzie mogło być dokonane w przypadku ich zaakceptowania przez Klienta.
 2. Spory wynikające z realizacji zamówienia poprzez Platformę B2B pomiędzy Klientem a ROBOD S.A. strony zobowiązują się do rozstrzygnięcia polubownie. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu będzie miało miejsce we właściwym ze względu na siedzibę ROBOD S.A. sądzie powszechnym.
 3. Koszty wynikające z posługiwania się przez Klienta środkami porozumiewania się na odległość (koszty połączenia z siecią Internet, koszty połączeń telefonicznych) w celu przeglądania i korzystania z Platformy B2B lub dokonywania reklamacji ponosi Klient - zgodnie z cennikami dostawców, z usług których korzysta.
 4. Wszelkie zamieszczone w Platformie B2B znaki towarowe i nazwy firmowe oraz zdjęcia i opisy produktów należą do prawnych właścicieli. Zostały one umieszczone w celach informacyjnych.

Dział X. Ochrona danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”) jest ROBOD S.A. . z siedzibą w Gdańsku, ul. Trakt św. Wojciecha 223/225; NIP: 583-25-63-839; REGON 191674888; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 000073498 o kapitale zakładowym w wysokości 5 573 200 zł. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się pod adresem e-mail: info@robod.pl
 2. Dane osobowe osób zarejestrowanych na Platformie B2B (tj. imię i nazwisko, adres e-mail, telefon) będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych ze złożeniem i realizacją zamówień na Platformie B2B, tj. zawarciem i realizacją umowy sprzedaży.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wskazanych w pkt 2 jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) - w  zakresie  danych  osobowych kontrahentów będących stronami umowy, oraz art.  6  ust.  1  lit. f  RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie  uzasadnionych  interesów  realizowanych  przez  administratora) – w zakresie danych osobowych osób wyznaczonych przez kontrahentów do kontaktu w ramach realizowanych umów.
 4. Dane  osobowe  osób wskazanych w pkt 2 będą przetwarzane  w  imieniu  Administratora  przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w pkt 2.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Ponadto odbiorcą danych mogą być podmioty działające na zlecenie Administratora, tj. podmioty świadczące usługi IT w  zakresie  serwisowania  i  utrzymania  pracy  systemów  informatycznych,  a  w  przypadku, gdy dane osobowe będą przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej - także podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2, jak również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Ponadto  Administrator  zastrzega  sobie  prawo  do  przechowywania  danych osobowych przez okres niezbędny do ewentualnego ustalenia,  dochodzenia  lub obrony roszczeń, nie dużej jednak niż do upływu okresu przedawnienia.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne i konieczne oraz warunkuje zawarcie i realizację umowy sprzedaży / złożenie i realizację zamówienia.
 8.  Na zasadach określonych przepisami RODO, osobom zarejestrowanym na Platformie B2N przysługuje a) prawo dostępu do treści ich danych, b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem, d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  w przypadku uznania,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza przepisy o ochronie danych osobowych.